Skip to main content

Autodelen is voor elke gemeente in Nederland het stimuleren waard. Want autodelen zorgt voor een sterke afname van autobezit. Daardoor kan een gemeente parkeerplekken opheffen. Dit biedt meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen (vergroening), woningbouw, maar ook voor speeltuinen, wandelen en fietsen. De luchtkwaliteit in een gemeente verbetert bovendien omdat een (nieuwe) deelauto nagenoeg altijd elektrisch is, terwijl 89,3% van het Nederlandse wagenpark rondrijdt op benzine of diesel.(12) Bovendien rijden autodelers tot 20% minder dan autobezitters. (13) Hierdoor ontstaan ook nog eens minder files en ongelukken. Dat is allemaal goed nieuws. Dus wat kan een gemeente doen om autodelen te stimuleren?

Zorg voor toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig OV (inclusief deelfietsen op haltes)

Hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer biedt mensen een goed alternatief voor het gebruik van de auto. Daardoor wordt het voor mensen aantrekkelijker om de eigen auto weg te doen. Want in die gevallen dat een autorit de reiziger de beste optie biedt, kan die deelauto gebruiken. En als een autorit minder aantrekkelijk is, bijvoorbeeld een autoluw centrum in, dan kan de reiziger kiezen voor openbaar vervoer of een deelfiets.

Verlaag vergunningskosten voor deelauto’s

De deelnemers en partners van de Coalitie van Deelauto’s zijn veel meer dan 5 EUR miljoen per jaar kwijt aan vergunningskosten. Als aanbieders ontkomen we er niet aan deze kosten deels door te berekenen aan de consument. Dit maakt autodelen voor veel mensen een minder aantrekkelijk alternatief voor autobezit. Ook remmen vergunningskosten de groei van autodelen, want opschalen kost veel geld, en dat geld hebben we niet als we dit soort bedragen moeten afstaan aan de overheid.

Maak het aanbieden van (elektrische) deelauto’s laagdrempelig

Er zijn veel verschillende deelauto concepten. Wij zien dat autodelen een vlucht neemt in gemeenten waar deze verschillende concepten naast elkaar bestaan. Geef als gemeente dus ruim baan aan alle concepten en aan alle verschillende aanbieders. Zorg er bovendien voor dat de juiste faciliteiten beschikbaar zijn. Dus zorg voor voldoende laadpalen en wacht niet op aanvragen van aanbieders. Wij investeren ook voor de baat uit! Hou zekerheidshalve de mogelijkheid open dat aanbieders hun eigen palen neerzetten. Zodat zij niet afhankelijk zijn van de planning van de concessiehouder, en zodat zij een Vehicle-to-grid business case kunnen ontwikkelen waardoor zij helpen de congestie van ons stroomnet te verminderen. Tot slot, maak het voor de aanbieders makkelijk om snel aan vergunningen te komen. En laat aanbieders met vergunning zelf 24/7 en digitaal de kentekens op die vergunningen beheren. Bijvoorbeeld via de API met het NPR of een online portal.

Verhoog de kosten voor (onnodig) autobezit

Wij zien een duidelijke correlatie tussen het gebruik van de deelauto, het invoeren van betaald parkeren en het verhogen van kosten voor de vergunning voor de particuliere autobezitters. Het is niet genoeg om mensen een aantrekkelijk alternatief voor autobezit te bieden: de gemeente moet tegelijkertijd autobezit ontmoedigen. Pas dan doen veel mensen de eigen auto weg en gaan ze autodelen en het openbaar vervoer gebruiken.

Een belangrijke nuance is dat wij er zeker niet voor pleiten om mensen met een smalle beurs en hoge auto-afhankelijkheid, bijvoorbeeld voor de dagelijkse broodwinning en/of familiebezoeken, op hoge kosten te jagen. Wij juichen toe dat gemeenten daar een maatwerkoplossing voor bieden.

Verhoog drempels voor (onnodig) autogebruik zoals sommige binnenstedelijke ritten

Een autobezitter heeft hoge verborgen kosten en lage zichtbare marginale kosten per rit. Daardoor ervaart een autobezitter een korte rit als nagenoeg gratis. Een rit het stadscentrum in is makkelijk gemaakt. Terwijl er duurzamere en goedkopere alternatieven zijn voor dit type autorit. Dat de privéauto zo makkelijk kan worden gebruikt voor dit soort korte ritten is maatschappelijk onwenselijk. Het leidt tot ruimtegebrek, een te hoge parkeerdruk, en verslechtering van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze steden.

Autodelen daarentegen zorgt juist voor een vermindering van die negatieve maatschappelijke effecten van autobezit en de bijbehorende korte ritten. Want mensen betalen per rit. Zij maken daardoor veel bewuster een afweging per rit, en kiezen vaker voor andere vervoersmodaliteiten dan de auto. De deelauto stoot bovendien minder schadelijke stoffen uit en one-way voertuigen worden ook bijzonder snel (ten opzichte van de privé-auto) weer het centrum uit gereden door de volgende gebruiker. Een gemeente die binnenstedelijke ritten wil ontmoedigen moet dus vooral autobezit ontmoedigen en/of generieke maatregelen nemen gericht op het verminderen van autogebruik. Bijvoorbeeld door het centrum autovrij of autoluw te maken. Maatregelen die zich alleen richten op autodelen leveren niets op, want het aantal deelauto’s in een stad is verwaarloosbaar ten opzichte van het aantal privéauto’s. Daarbij verergeren op de deelauto gerichte maatregelen juist het probleem, omdat mensen dan blijven opteren voor de voordelen van de privéauto.

Ga in gesprek met aanbieders over gemeentelijke beleidsdoelen.

Wij begrijpen en onderschrijven de doelen die veel gemeenten met autodelen willen bereiken. Zoals het van deelauto’s voorzien van alle nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen, het tegengaan van vervoersarmoede door het beschikbaar maken van tegoeden voor bepaalde doelgroepen, of het door aanbieders doen ontsluiten van gebieden die commercieel niet aantrekkelijk zijn, maar waar toch een aantal mensen wonen die graag over een deelauto beschikken.

Tegelijkertijd is autodelen een concept dat nog in de kinderschoenen staat. Veel aanbieders investeren voor de baat uit en opereren met flinterdunne marges of met een flink verlies. Ga daarom in gesprek met de aanbieders in uw gemeente over uw doelen. Zorg samen voor een oplossing die (het liefst landelijk) werkbaar is voor alle partijen. Voorkom maatregelen die zich niet hebben bewezen. Voorkom verplichtingen. Die zijn per definitie pas nodig als beleidsmakers iets bedenken waarvoor geen commerciële business case is. Anders zouden we het wel doen. Het gevolg van die verplichtingen is, dat aanbieders van autodelen (verder) in het rood komen te staan. Dit schaadt het groeivermogen van de sector en vergroot de kans dat investeerders zich terugtrekken.